Algemene voorwaarden

Informatie en leveringsvoorwaarden

Informatie

Jacobs & van Rooij managementondersteuning, is een management training- en adviesbureau dat trainingen en advisering verzorgt voor bedrijven die de effectiviteit van hun bedrijfsvoering willen verbeteren.

Bron

De knowhow die Jacobs & van Rooij biedt, is voor het grootste gedeelte gebaseerd op de werken van de Amerikaanse wetenschapper en filosoof L. Ron Hubbard. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk en omvat naast rehabilitatie van drugsverslaafden, onderwijshervormingen, filosofie/religie (Scientology), ook een compleet managementsysteem en organisatorische knowhow. Jacobs & van Rooij richt zich slechts op het leveren van het management gedeelte en is niet betrokken bij andere aspecten van zijn nalatenschap. Aanvullende informatie over Hubbard en zijn werk zijn op verzoek beschikbaar. (zie ook: www.scientology.nl)

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Betaling

Betalingsvoorwaarden zijn aangegeven op de overeenkomst.

Artikel 2: Annulering en uitstel

2.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering en uitstel uiterlijk vier weken voor aanvang van de opdracht zal 10% van de opdrachtsom administratiekosten in rekening worden gebracht.

2.2 Bij annulering en uitstel tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de cliënt verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

2.3 Bij annulering en uitstel tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de cliënt verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

2.4 Bij annulering en uitstel korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de cliënt verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

2.5 Het in artikel 3.1 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van cliënt. In dit geval stelt Jacobs & van Rooij echter de cliënt in staat binnen 12 maanden na de geplande cursus deel te nemen aan een zelfde cursus.

2.6 Indien de opdrachtgever op het startmoment van de cursus / coaching of na aanvang van de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

Artikel 3: Verzetten

Kosteloos verzetten tijdens de cursus is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Jacobs & van Rooij. Mocht cliënt toch verzuimen zijn / haar studie schema na te streven dan worden hier administratie kosten voor in rekening gebracht a € 100,- per verzuimde dag.

Artikel 4: Implementatie

4.1 Cliënt bevestigt hierbij dat aanbevelingen of advisering van Jacobs & van Rooij een raadgevend karakter hebben en dat cliënt zijn of haar onafhankelijk oordeel moet uitoefenen bij de implementatie van datgene wat onderwezen of geadviseerd werd door Jacobs & van Rooij.

4.2 Bij zaken die enige negatieve consequenties mogen opleveren voor de cliënt, zijn of haar medewerkers of de onderneming als geheel, adviseert Jacobs & van Rooij ten stelligste eveneens een onafhankelijk (juridisch e.d.) advies in te winnen.

4.3 Jacobs & van Rooij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige resultaten van implementatie van voor bedoelde materialen of concepten.

Artikel 5: Persoonsgegevens (Van toepassing bij het testen van sollicitanten en medewerkers)

5.1 Jacobs & van Rooij (verwerker) verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van instructies van de cliënt (verwerkingsverantwoordelijke), tenzij een wetswijziging anders bepaalt.

5.2 Jacobs & van Rooij verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en testresultaten.

5.3 Jacobs & van Rooij waarborgt dat de toegang tot die gegevens is beperkt tot gemachtigde personen. Deze personen zijn gebonden aan geheimhouding op grond van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

5.4 De in 5.2 opgesomde persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op het tussen Jacobs & van Rooij en cliënt overeengekomen doel.

5.5 Jacobs & van Rooij en cliënt treffen beiden beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Beide partijen aanvaarden de meldplicht datalekken.

5.6 De dienstverlening op het gebied van advisering omtrent sollicitanten en medewerkers heeft een raadgevend karakter. De cliënt moet zelf zijn of haar onafhankelijke oordeel geven.

5.7 Op verzoek van de cliënt wist Jacobs & van Rooij de in opdrachten van cliënt verwerkte persoonsgegevens.

5.8 Als cliënt gebruik wenst te maken van de dienstverlening op het gebied van advisering omtrent sollicitanten en medewerkers dan stemt cliënt er mee in dat Jacobs & van Rooij enkel aangemerkt kan worden als verwerker van persoonsgegevens. Bij een geschil m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens verwijst Jacobs & van Rooij de sollicitant of medewerker naar cliënt.